Menu
galanteria skórzana

Galanteria skórzana – zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi

Czym jest galan­te­ria? Tym ter­mi­nem okre­śla się dodat­kowe wyroby do odzieży np. torebki. Galan­te­rię dzie­limy na męską i damską.  Galanteria skórzana wymaga szcze­gól­nego dba­nia. Musi być dokład­nie zabez­pie­czona przed uszko­dze­niami mechanicz­nymi, dzia­ła­niami czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Skóra musi pozo­stać nawil­żona i oto­czona opieką, by cały czas wyglądała nie­na­gan­nie.

Czym jest galan­te­ria? Tym ter­mi­nem okre­śla się dodat­kowe wyroby do odzieży np. torebki. Galan­te­rię dzie­limy na męską i damską.  Galanteria skórzana wymaga szcze­gól­nego dba­nia. Musi być dokład­nie zabez­pie­czona przed uszko­dze­niami mechanicz­nymi, dzia­ła­niami czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Skóra musi pozo­stać nawil­żona i oto­czona opieką, by cały czas wyglądała nie­na­gan­nie. Szcze­gól­nie należy uwa­żać na pogodę. Naj­waż­niej­sze jest to, by na samym początku, gdy zaku­pimy torbę, dobrze ją zaim­pre­gno­wać.

Ekskluzywna galanteria skórzana – jak o nią zadbać w słoneczne dni?

Pod­czas lata i waka­cji, trzeba szcze­gól­nie dbać o skó­rzane rze­czy. Torba damska na lap­topa musi być chro­niona przed promieniami sło­necz­nymi, gdyż na skó­rze mogą poja­wić się odbar­wie­nia, zmiany kolo­ru. Pod­czas  zaku­pów należy zwró­cić uwagę na naświe­tlone przez słońce wystawy z galan­te­rią skórzaną. Pozo­sta­wione na dłuż­szy czas na dzia­ła­nie pro­mieni torby skórzane mogą posia­dać jakieś manka­menty. Sklepy internetowe mają tutaj niebagatelną przewagę, ponieważ każdy produkt jest fabrycznie nowy. Dlatego wybierając się na plażę, zabezpiecz torbę odpowiednią pastą lub przykryj ją ręcznikiem.

Deszcz także nie sprzy­ja torbie skó­rza­nej, podobnie jak szybka zmiana tem­pe­ra­tury. Skó­rzana torba na laptopa dam­ska po zmocze­niu musi być jak najszyb­ciej w odpo­wiedni spo­sób osu­szona. Unikaj intensywnych źródeł ciepła np. grzejnika. Może wtedy dojść do  prze­su­sze­nia i torebka będzie mniej odporna na uszkodze­nia lub po prostu popęka. Lepiej pozostawić ją w przewiewnym i ciepłym miejscu.

Będąc na waka­cjach nad morzem, należy uwa­żać na sól mor­ską, która ma nega­tywny wpływ na torbę skó­rzaną. Po powro­cie do domu należy ją dokładnie oczy­ścić wilgotną ściereczką i zabezpieczyć.

galanteria skórzana

Zbliżające się lato a skórzana galanteria

Mimo wszystko lato nie prze­szka­dza nam, by cie­szyć się nową zdobyczą. Na stro­nie McKlein znaj­dują się pro­po­zy­cje toreb damskich m.in. na lap­topa. Jest ich bar­dzo dużo w róż­nych kolo­rach, faso­nach i roz­mia­rach. Dla każ­dego coś innego.

Możemy wybie­rać np. mię­dzy:

  • LAKE — Skó­rzana torba na lap­topa dam­ska posiada wygodny pasek na ramię. Wykonana jest w sposób bardzo klasyczny i posiada dużą ilość przegródek. Zmieści w sobie dokumenty oraz laptopa.
  • WINNETKA — To ele­gancka torba na lap­topa dam­ska. Możemy ją dostać w wielu kolorach, klasycznych, ale też w takich, które się odznaczają. Jej wygodny uchwyt będzie zapewniał komfort noszenia. Torba posiada wyjmowany pokrowiec na laptopa.
  • OAK GROVE — Torba dam­ska na lap­topa posiada zamknięcie na zamek błyskawiczny, co zapewnia nam ochronę przed kradzieżą. Dzięki jej dłuższym uszom możemy nosić torbę na ramieniu oraz w dłoni. Jej pojemność połączona z klasycznym wyglądem na pewno przypadnie Wam do gustu.
  • ALEXIS — Ta dam­ska torba na laptopa posiada z przodu dwie dodatkowe kieszonki na różne przedmioty, które dodają jej uroku. W środku wykończona jest wytrzymałą podszewką, dzięki czemu nasze dokumenty i laptop będą bezpieczne.

Mamy moż­li­wość wyboru torby z odcze­pia­nym wóz­kiem np. GLEN ELLYN, LA GRANGE. Torby mają dwuletnią gwa­ran­cję, co jest bar­dzo przy­datne w przy­padku zbli­ża­ją­cego się lata. Posiadają również dodat­kowe zabez­pie­cze­nia przed wil­go­cią oraz wyło­żone są wewnątrz pianką, która chroni np. lap­topa przed uszko­dze­niem, wibracjami i wilgocią. Odczepiany wózek sprawia, że damska torba staje się bardziej funkcjonalna, a jej noszenie komfortowe i przyjemne.

Galanteria skórzana męska oraz damska, wpływ promieni słonecznych

Zarówno torba na lap­topa dam­ska, jak i męska musi być tak samo chro­niona przed czyn­ni­kami zewnętrz­nymi. Nie­za­leż­nie dla kogo jest ona prze­zna­czona, ta dba­łość o przedmiot musi być taka sama.  Niestety skóra zwierzęca, może tak samo, jak ludzka, zostać poparzona lub zmie­niać kolor pod  wpły­wem pro­mieni sło­necz­nych.

Jak o nią dbać? Dam­ska torba na lap­topa oraz męska powinna być prze­cho­wy­wana w zaciem­nio­nym i chłod­nym miej­scu, a najlepiej w nie do końca zamknię­tym pokrowcu. Przed zabez­pie­cze­niem torby  warto dowie­dzieć się, z jakiej skóry została wykonana, gdyż od tego zależy, w jaki spo­sób i jakimi środ­kami będziemy ją kon­ser­wo­wać.

Inaczej będziemy się zacho­wy­wać w przy­padku zamszu, skóry kolorowej, bia­łej. Zwykle do skór licowych stosujemy pasty i oleje. Należy pamię­tać, że skóry naturalnej nie można prać, chyba że w spe­cjal­nych  pral­niach che­micz­nych, gdzie pra­cow­nicy wie­dzą jak się taką torbą zająć. Z kolei galanteria zamszowa i z nubuku wymaga zastosowanie kremów i renowatorów. Skóry ekologicznej nie konserwujemy wcale, wystarczy ją regularnie oczyścić wilgotną szmatką.

Pamiętajcie, by ele­gancka torba na lap­topa dam­ska i męska były cały czas w jak naj­lep­szym sta­nie i słu­żyły nam lata, nie można pomi­jać kro­ków  doty­czą­cych ich ochrony. Należy dbać o to, co nasze, by żadne złośliwości pogodowe nie były w stanie zepsuć nam naszego zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023