Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Jerzy Szymańczyk – Jak najpełniej wykorzystać zasoby naturalne

Opublikowano: 19 lipca 2019

Podczas najbliższego Kongresu Uzdrowisk Polskich z pewnością będą prowadzone rozmowy o ochronie środowiska, która jest obecnie istotnym tematem ściśle związanym z leczeniem uzdrowiskowym, bazującym na oddziaływaniu klimatu i jego wykorzystaniu w terapii – mówi Jerzy Szymańczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

Jakie działania mające na celu systematyczną poprawę sektora uzdrowiskowego są w obecnej sytuacji najpotrzebniejsze, biorąc pod uwagę regulacje prawne, uwarunkowania społeczno-gospodarcze i możliwości finansowe uzdrowisk?

Jerzy Szymańczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

Jerzy Szymańczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

Jerzy Szymańczyk – System ochrony zdrowia w Polsce stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem związanym z rosnącą średnią wieku ludności i koniecznością zmian, które pozwolą sprostać potrzebom zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa. Istotną rolę w realizacji tych zmian może i powinno odegrać lecznictwo uzdrowiskowe, którego domeną są: leczenie chorób przewlekłych, rehabilitacja, profilaktyka i edukacja zdrowotna. Wykorzystanie potencjału leczniczego uzdrowisk i jego zasobów oraz wykwalifikowanej kadry medycznej zatrudnionej w uzdrowiskach, a także niższe koszty leczenia, są poważnymi merytorycznymi argumentami przemawiającymi za włączeniem go do systemu koordynowanej opieki nad pacjentem.

Aby mogło to nastąpić, niezbędne jest przede wszystkim zwiększenie nakładów finansowych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez większy udział tego obszaru opieki zdrowotnej w strukturze wydatków oraz konieczność zmiany wyceny stawki za tzw. osobodzień leczenia. Taka zmiana pozwoli podmiotom uzdrowiskowym na zapewnienie z jednej strony wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oczekiwanej przez pacjentów i płatnika, a z drugiej na utrzymanie właściwego stanu technicznego bazy i infrastruktury uzdrowiskowej, która niejednokrotnie ma charakterystyczny dla miejscowości uzdrowiskowych zabytkowy charakter.

Istotnym wsparciem finansowym byłaby też zmiana stawki VAT dla usług lecznictwa uzdrowiskowego na 0 proc. z obecnie obowiązującej „zwolnionej”, która uniemożliwia rozliczenie podatku od towarów i usług, będącego dodatkowym kosztem dla podmiotów uzdrowiskowych.

Na ile cele przedsiębiorców uzdrowiskowych oraz podmiotów działających na rzecz środowiska leczniczego są zbieżne z interesem pacjentów i kuracjuszy? Czego oczekuje dziś grupa osób korzystających z oferty uzdrowiskowej i na ile jest ona w stanie zaspokoić oczekiwania?

Jerzy Szymańczyk – Obecne działania podejmowane przez Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich oraz zrzeszone w naszej organizacji podmioty udzielające świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w ramach systemu gwarantowanej opieki medycznej koncentrują się na zapewnieniu tej dziedzinie odpowiedniego finansowania z budżetu NFZ. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji usług. Takie działania niosą korzyści dla płatnika, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy otrzymają wysoką jakość usług realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę, z wykorzystaniem wiedzy medycznej i nowoczesnych urządzeń.

Osoby korzystające ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oczekują przede wszystkim skutecznej terapii, która przyniesie poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia. Duże znaczenie w procesie leczenia mają również odpowiednie warunki zakwaterowania oraz wyżywienie, których koszt kuracjusze sanatoryjni kierowani przez NFZ współfinansują w postaci częściowej odpłatności, zgodnie z taryfą określoną rozporządzeniem ministra zdrowia. Realizacja celów terapeutycznych jest jednak w większości przypadków na pierwszym miejscu, zwłaszcza z wykorzystaniem naturalnych zasobów zlokalizowanych w uzdrowiskach.

Równolegle do świadczeń realizowanych w ramach kontraktów z NFZ czy ZUS rozwijane są usługi komercyjne o charakterze leczniczym oraz rekreacyjnym. Są to pobyty lecznicze tożsame ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych, ale także usługi spa & wellness, które mają na celu nie tyle poprawę zdrowia, ile kondycji organizmu poprzez szeroki wachlarz zabiegów o charakterze rekreacyjnym i kosmetycznym. Poprzez taką dywersyfikację usług przedsiębiorcy uzdrowiskowi starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom kuracjuszy i klientów, którzy oczekują zaspokojenia różnych potrzeb, nie tylko w zakresie leczenia przewlekłych schorzeń czy rehabilitacji, lecz także usług wykraczających poza obszar medycyny, również wykorzystujących naturalne zasoby uzdrowisk.

Jakie obszary związane z funkcjonowaniem uzdrowisk w Polsce najbardziej niedomagają? Czy powodem takiego stanu rzeczy są jak zwykle niedobory budżetowe?

Jerzy Szymańczyk – Głównymi problemami lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce są jego wieloletnie niedofinansowanie, niewielkie wykorzystywanie jego potencjału, w tym w rehabilitacji ogólnoustrojowej, zmieniające się przepisy prawne i wymagania, za którymi nie idą środki finansowe, brak spójnej polityki marketingowej, mała wiedza i świadomość lekarzy na temat zakresów i kierunków leczniczych uzdrowisk.

Lecznictwo uzdrowiskowe, podobnie jak wiele innych branż, bardzo często boryka się z niedoborem kadry, zarówno medycznej, jak i obsługi. Jest to problem związany m.in. z ograniczoną liczbą lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, który nie do końca wiąże się z kwestiami finansowymi, jak również pozostałego personelu, którego oczekiwania płacowe wykraczają poza środki dostępne w ramach kontraktów z NFZ.

Ponadto w związku ze stosunkowo niskim poziomem stawek za osobodzień w kontraktach z NFZ, również w porównaniu z innymi krajami UE, wiele podmiotów nie ma możliwości dokonywania modernizacji bazy czy inwestycji, przez co ogranicza się do doraźnych, bieżących remontów. Taka sytuacja powoduje degradację obiektów i stopniowy spadek jakości udzielanych świadczeń, na czym tracą przede wszystkim kuracjusze – pacjenci.

Czy lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka medyczna wymagają promocji? Jak radzą sobie w tym zakresie podmioty odpowiedzialne za ofertę sanatoryjną i samorządy?

Jerzy Szymańczyk – Tak jak większość obszarów w obecnych czasach, lecznictwo uzdrowiskowe wymaga działań promocyjnych, w szczególności wyjaśniających, jakie korzyści płyną z tej formy leczenia. Podmioty uzdrowiskowe zarówno indywidualnie, jak i w ramach działalności naszego Stowarzyszenia, podejmują liczne inicjatywy mające na celu promocję lecznictwa uzdrowiskowego wśród różnych grup społecznych, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach prawnych w tym zakresie, dotyczących zakazu reklamy świadczeń gwarantowanych.

Promocja turystyki medycznej wymaga szerszego wsparcia, w tym rządowego i samorządowego, ponieważ możliwości samodzielnego, indywidualnego działania podmiotów uzdrowiskowych na rynku międzynarodowym są mocno ograniczone ze względu na konieczne nakłady finansowe takiej aktywności. Część podmiotów uzyskuje takie wsparcie od samorządów, m.in. wojewódzkich, jednak konieczne są działania systemowe korzystające z filozofii networkingu, gdzie różnorodność walorów poszczególnych uzdrowisk w połączeniu z europejskim poziomem usług będzie atutem na arenie międzynarodowej i skutecznym argumentem przemawiającym za przyjazdem do polskich uzdrowisk zamiast do konkurencyjnych kurortów czeskich, węgierskich czy niemieckich.

Jakie tematy warto poruszyć podczas nadchodzącego Kongresu Uzdrowisk Polskich, korzystając z obecności wielu stron zaangażowanych w kreowanie jakości i wizerunku polskich uzdrowisk?

Jerzy Szymańczyk – Podczas Kongresów poruszanych jest wiele tematów, które przeważnie nawiązują do bieżącej sytuacji branży i kwestii wymagających analizy oraz dyskusji. Biorą w nich udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki, eksperci oraz świadczeniodawcy uzdrowiskowi, a także stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz branży uzdrowiskowej. Podczas paneli dyskusyjnych poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia i problemy dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego, funkcjonowania podmiotów uzdrowiskowych oraz gmin uzdrowiskowych w konkretnych warunkach makro- i mikroekonomicznych oraz otoczenia prawnego.

Twórcze i konkretne dyskusje podejmowane podczas obrad z roku na rok wzbudzają coraz większe zainteresowanie lecznictwem uzdrowiskowym jako ważną gałęzią opieki zdrowotnej, która zyskuje na znaczeniu w obliczu zjawisk demograficznych – starzenia się społeczeństw oraz ogólnie rosnącego popytu na tzw. turystykę medyczną i rehabilitację. Celem organizatorów jest m.in. przedstawienie w toku obrad postulatów, które mogą przyczynić się do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań systemowych zarówno w obszarze merytorycznym, jak i funkcjonalnym, umożliwiając rozwój podmiotów branży turystyczno-uzdrowiskowej.

Podczas najbliższego Kongresu Uzdrowisk Polskich z pewnością będą prowadzone rozmowy o ochronie środowiska, która jest obecnie istotnym tematem ściśle związanym z leczeniem uzdrowiskowym, bazującym na oddziaływaniu klimatu i jego wykorzystaniu w terapii.

Czy walory naturalne, będące atutem gmin uzdrowiskowych, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość w kontekście rozwoju uzdrowisk i turystyki zdrowotnej?

Jerzy Szymańczyk – Gminy uzdrowiskowe stale podejmują starania o utrzymanie i rozwój elementów infrastruktury uzdrowiskowej, takich jak parki, skwery, altany, poprzez ich rewitalizację i rozbudowę z wykorzystaniem środków z UE lub innych funduszy zewnętrznych. Dzięki temu kurorty zyskują na atrakcyjności, co przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i gminom, a przede wszystkim kuracjuszom. W ostatnich latach wiele uzdrowisk zwróciło uwagę również na stan powietrza, które jest jednym z elementów będących podstawą kuracji. Aby poprawić parametry i zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, realizowane są programy wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, wspierane z różnych funduszy zewnętrznych lub przez gminy.

Mając świadomość wielowymiarowych korzyści, samorządy gmin uzdrowiskowych starają się zapewnić kuracjuszom odpowiednie warunki do terapii klimatycznej, aby mogli oni w pełni korzystać z naturalnych walorów kurortów.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
przeciwwskazania do stosowania medycznej marihuany
Marihuana lecznicza to temat, który budzi w...
Alergie
Porządki sezonowe to idealna okazja, aby nie tylko odświeżyć...
Siwienie włosów
Siwienie włosów to naturalny proces, podczas którego nasze w...
brak snu
W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia jest coraz...
Dieta śródziemnomorska
Pewnie słyszałeś o diecie śródziemnomorskiej, która kładzie...