Menu
identyfikacja źródeł dźwięku

Skuteczna identyfikacja źródeł dźwięku i drgań

Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań ma kluczowe znaczenie dla projektowania wyrobów, diagnostyki oraz modyfikowania istniejących obiektów lub urządzeń. O doborze metody pomiarowej decydują m.in. zakres częstotliwości pomiarowych, charakter pola akustycznego, dziedzina pomiarów − dźwięk lub drgania, rozmiar obiektu mierzonego, wymagana rozdzielczość pomiarowa i inne. Spółka Hottinger Bruel & Kjaer Poland proponuje różne metody pomiarowe, w zależności od potrzeb klienta.

Holografia akustyczna

Holografia akustyczna oparta o pomiary ciśnienia akustycznego zestawem mikrofonów zainstalowanych w matrycy jest metodą pomiarową rozwijaną przez firmę od ponad 20 lat. Umożliwia sporządzenie barwnej mapy konturowej obrazującej rozmieszczenie źródeł dźwięku. Ponieważ każdy kanał pomiarowy związany z indywidualnym mikrofonem jest kalibrowany, pomiar dostarcza wiarygodnych wartości amplitud poziomu dźwięku. Mapa jest tylko zobrazowaniem graficznym wyników.

W zależności od środowiska pomiarowego i wymagań można zastosować jedną z poniższych metod holografii:

  • Metoda Przestrzennej Transformacji Pól Akustycznych (STSF – Spatial Transformation of Sound Fields)
  • Metoda Niestacjonarnych  Pól Akustycznych (Non-stationary STSF)
  • Zoptymalizowana statystycznie holografia akustyczna pola bliskiego (Statistically Optimised Near-field Acoustic Holography – SONAH)
  • Metoda źródła równoważnego (Equivalent Source Method – ESM)
  • Holografia szerokopasmowa (Wideband Holography – WBH).

Beamforming

Beamforming jest metodą pozwalającą na wykonanie mapy źródeł dźwięku przy użyciu matrycy mikrofonowej. Beamforming rozróżnia kierunek, z którego pochodzi dźwięk, przy pomocy opóźnień czasowych, które powstają, gdy dźwięk dociera do różnych mikrofonów w matrycy. Metoda jest bardzo szybka i pozwala na obliczenie pełnej mapy na bazie jednego pomiaru. Jest używana głównie wtedy, gdy odległość od mierzonego źródła wynosi od jednej do kilku krotności długości fali, a interesuje nas zakres od średnich do wyższych częstotliwości.

Metoda jest używana do pomiarów wewnątrz pomieszczeń, w środowisku zewnętrznym (beamforming źródeł ruchomych), w pomiarach podwodnych oraz w tunelach aerodynamicznych.

Source Path Contribution

Metoda Source Path Contribution (SPC) umożliwia zrozumienie, jak dźwięk i drgania są przenoszone przez strukturę oraz powietrze. Przy pomocy analizy w dziedzinie czasu (PULSE Insight time-domain) oraz technologii odtwarzania można odsłuchiwać składniki dźwięku oraz tworzyć wirtualne prototypy.

Metoda wymaga pomiaru siły sygnałów wymuszających oraz odpowiedzi badanego obiektu. Stosowane wymuszenia w dziedzinie drgań to młotek lub wzbudnik modalny, a w dziedzinie dźwięku – źródło typu 4295 z adapterem typu 4299.

Sound Intensity Mapping – sporządzanie map źródeł dźwięku w oparciu o pomiar natężenia dźwięku

 Sound Intensity Mapping jest wszechstronnym narzędziem do pomiaru amplitudy i kierunku przepływu energii w polu akustycznym. Technika pomiarowa jest stosowana w wielu dziedzinach do określenia mocy akustycznej, pochłaniania dźwięku lub przenoszenia dźwięku.

Natężenie dźwięku jest miarą ilości energii akustycznej przepływającej przez jednostkę pola powierzchni. Poprzez zsumowanie tej ilości dla całej powierzchni obejmującej badany obiekt można obliczyć moc akustyczną obiektu, niezależnie od poziomu hałasu tła, co pozwala na pomiary mocy akustycznej w dowolnym miejscu. Inną zaletą pomiarów natężenia dźwięku jest możliwość określenia kierunkowości dźwięku i szybkie zlokalizowanie krytycznych punktów dla hałasu. Oprogramowanie do mapowania pozwala na sporządzenie barwnej mapy konturowej poziomu hałasu, co zapewnia intuicyjną dokumentację problemów hałasowych.

Nie istnieją uniwersalne matryce mikrofonowe, które są w stanie obsłużyć wszystkie typy pola akustycznego oraz zakresy częstotliwości pomiarowych i dostarczyć wiarygodnych wyników pomiarów. W sprawie doboru matrycy zaleca się kontakt z ekspertami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021