Zdrój Wojciech - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. - zimą

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich – jubileusz

Opublikowano: 20 grudnia 2018

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich założone zostało na przełomie 1998 i 1999 roku. Jest to organizacja pozarządowa, działająca na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, powstała z potrzeby i inicjatywy własnej menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi, której członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia w szczególności lecznictwa uzdrowiskowego (medycyny uzdrowiskowej, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej, rekreacji). O działalności Stowarzyszenia oraz XXVII Kongresie Uzdrowisk Polskich rozmawia z nami prezes Stowarzyszenia – Jerzy Szymańczyk.

Jakie są główne cele działalności Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich?

Do Stowarzyszenia, na zasadach dobrowolności, należą największe w kraju podmioty uzdrowiskowe stanowiące własność Skarbu Państwa, samorządów wojewódzkich, konsorcjów i grup kapitałowych, prywatnych przedsiębiorców, związków zawodowych, spółek kapitałowych, działające w takich miejscowościach i gminach uzdrowiskowych. Głównym i strategicznym celem Unii Uzdrowisk Polskich jest rozwój i wzmacnianie roli i znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego w systemie krajowej opieki zdrowotnej, promocja polskich uzdrowisk w kraju i za granicą, dbałość o ochronę środowiska oraz obiektów zabytkowych w uzdrowiskach, wypracowywanie oraz kreowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych dla funkcjonowania uzdrowisk i medycyny uzdrowiskowej.

Za nami XXVII edycja Kongresu Uzdrowisk Polskich pod hasłem „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”. Jaka odpowiedź na to pytanie rysuje się w ramach wniosków po kongresie?

– Ponad 20-letnia współpraca Unii Uzdrowisk Polskich z innymi branżowymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Izbą Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie” oraz Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP, owocuje coroczną organizacją odbywających się kolejno w innych miejscowościach uzdrowiskowych Kongresów Uzdrowisk Polskich, które stały się najpoważniejszym i największym wydarzeniem w branży turystyczno-uzdrowiskowej. Z inicjatywy Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w 2016 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w ramach VII Forum Ochrony Zdrowia po raz pierwszy odbył się panel dotyczący lecznictwa uzdrowiskowego pn. „Lecznictwo uzdrowiskowe jako element koordynowanej opieki zdrowotnej państwa”. Obecnie jednym z istotnych obszarów aktywności Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji i kongresów z udziałem specjalistów ze świata nauki i zarządzania, z kraju oraz zagranicy, przedstawicieli władzy ustawodawczej i polityki, dotyczących nowoczesnych rozwiązań europejskich w zakresie funkcjonowania i finansowania w ramach różnych systemów ubezpieczeń zdrowotnych lecznictwa uzdrowiskowego. Zorganizowany w tym roku w Augustowie Kongres Uzdrowisk Polskich był już XXVII edycją tego ważnego dla branży wydarzenia.

Celem organizatorów tegorocznego Kongresu było skupienie uwagi wokół debaty nt. potencjału polskich uzdrowisk w świetle zachodzących zmian demograficznych, a tym samym wzrostu popytu na profilaktykę, leczenie i rehabilitację na rynku usług medycznych, w tym branży uzdrowiskowej. Tematy omawiane w trakcie Kongresu i prowadzone wokół nich dyskusje ukierunkowane były na dokonanie oceny, czy polskie uzdrowiska gotowe są sprostać trendom globalnym starzenia się społeczeństw i pełnić znaczącą rolę na uzdrowiskowej mapie Europy, oferując nowe produkty na perspektywicznym rynku turystyki zdrowotnej.

Zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i przedsiębiorcy sektora turystyczno-uzdrowiskowego – dyskutowali również nad koniecznością zmiany i dostosowania do obecnych realiów przepisów tzw. „ustawy uzdrowiskowej”, które pozwolą na pogodzenie funkcji uzdrowiskowych z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych. Ważne miejsce w dyskusjach kongresowych zarezerwowane zostało dla koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego. Eksperci podkreślają, że Polska nie wykorzystuje w pełni potencjału, który występuje w tym segmencie rynku. W ogólnej strukturze przyjazdów gości zagranicznych do Polski liczba cudzoziemców goszczących w naszym kraju w celach zdrowotnych jest niezadowalająca: wynosi od 300 do 400 tys. (jak podają różne źródła). W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w 2016 r. na blisko 740 tys. leczonych stacjonarnie pacjentów/kuracjuszy 6,6% stanowili cudzoziemcy (w tym osoby polskiego pochodzenia), co stanowi ok 48 tys. gości, z czego 93% cudzoziemców przebywało w uzdrowiskach znajdujących się na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Turystyka, w tym zdrowotna, należy do dziedzin gospodarki, w której wzrost innowacyjności nie determinuje spadku miejsc pracy jak np. w różnych innych gałęziach gospodarki, w tym przemysłu. Turystyka zdrowotna w Polsce to „uśpiony potencjał” niewykorzystujący źródeł przewagi konkurencyjnej, jakimi są: wysoka jakość usług, położenie geograficzne, atrakcyjność turystyczna i kulturowa, bezpieczeństwo publiczne, konkurencyjność cenowa na usługi medyczne i – co najbardziej cenione wśród potencjalnych klientów-pacjentów – wysoki poziom kwalifikacji kadry medycznej.

Potrzebne są skoordynowane działania państwa, m.in. takie jak realizowane przez POT, w ramach projektu Go to brand 3.3.3., ze środków krajowych i unijnych z przeznaczeniem na systemowe działania promocyjne turystyki zdrowotnej za granicą na obszarach działań marketingowych. Niezbędne jest dalsze, zintensyfikowane wsparcie organizacyjne i finansowe państwa m.in. w proces tworzenia stabilnego rynku dla rozwoju rozpoznawalnej marki usług turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej, wzorem innych państw europejskich.

Jak najskuteczniej godzić w dzisiejszych realiach funkcje lecznicze uzdrowisk z turystyką i rekreacją, aby wpłynąć na rachunek ekonomiczny i wizerunek terenów uzdrowiskowych?

– Obecnie, gdy obserwujemy tendencję starzenia się społeczeństw i rosnące zapotrzebowanie na utrzymanie dobrej kondycji również w zaawansowanym wieku, podmioty uzdrowiskowe, podejmując starania o pozyskanie klientów-kuracjuszy, przedstawiają coraz bardziej atrakcyjną ofertę zarówno od strony medycznej, jak i spędzania czasu wolnego.

W polskim społeczeństwie coraz większą popularność zyskuje zdrowy tryb życia, dzięki czemu oprócz ośrodków sanatoryjnych w miejscowościach uzdrowiskowych swoją działalność rozwijają również podmioty gospodarcze świadczące usługi uzupełniające. Aktualnie wiele osób przybywających do uzdrowiska nie tylko oczekuje kuracji i leczenia, ale również chce skorzystać z usług rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych bądź kosmetycznych. Większość podmiotów branży lecznictwa uzdrowiskowego stara się zapewnić swoim gościom dostęp do tego rodzaju oferty uzupełniającej, oferując w bezpośrednim sąsiedztwie usługi upiększające czy rekreacyjne (większość ośrodków dysponuje obecnie także basenami, z których mogą korzystać przebywający w sanatoriach), organizując wycieczki krajoznawcze, czy też umożliwiając udział w towarzyszących wydarzeniach kulturalnych.

Gminy uzdrowiskowe również starają się zwiększać atrakcyjność terenów pod kątem aktywnego spędzania wolnego czasu (budowa ścieżek rowerowych, siłowni plenerowych itp.) – co również umożliwia podmiotom pozyskanie większej liczby kuracjuszy, a także zaoferowanie im pobytu w ciekawym otoczeniu. Wszystkie te czynniki składają się na wzrost rentowności i wyników ekonomicznych.

Innym obszarem współpracy gmin uzdrowiskowych z podmiotami uzdrowiskowymi jest organizacja imprez kulturalnych i sportowych, takich jak np. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju tworzony wspólnie z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A, bieg w Szczawnicy organizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A., czy też festiwale filmowe, takie jak Festiwal Filmów Górskich w Lądku-Zdroju organizowany z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A.

Same podmioty uzdrowiskowe również kreują wydarzenia kulturalno-rozrywkowe – koncerty, prelekcje, festiwale. Dodatkowo, aby umożliwić kuracjuszom poznanie okolic uzdrowiska, wiele spółek prowadzi Uzdrowiskowe Biura Podróży oferujące wycieczki do okolicznych atrakcji turystycznych – przykładem mogą być tu Uzdrowiska Kłodzkie S.A., a także inne spółki Polskiej Grupy Uzdrowisk.

Wszystkie wspomniane powyżej aktywności podmiotów uzdrowiskowych stanowią jedynie uzupełnienie oferty rehabilitacyjnej i medycznej uzdrowisk. Mając na względzie trendy prozdrowotne społeczeństwa, jak również czynniki demograficzne, uzdrowiska dostrzegają konieczność dostosowania swojej oferty medycznej również do klienta/pacjenta komercyjnego, poszukującego rehabilitacji czy leczenia w profesjonalnym ośrodku, przy udziale specjalistycznej kadry medycznej. Właśnie taka oferta podmiotów uzdrowiskowych jest szansą na budowanie obok świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach współpracy z NFZ czy ZUS, tzw. „drugiej nogi” działalności, zapewniającej rozwój ekonomiczny i biznesowy uzdrowisk.

Czy któreś państwa i ich rozwiązania organizacyjne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego mogłyby być dla nas wzorcem?

– Jedną z aktywności, na których koncentruje się obecnie Stowarzyszenie, jest informowanie organów władzy wykonawczej i ustawodawczej o rozwiązaniach organizacyjnych i finansowych obowiązujących w sąsiednich krajach UE w zakresie poziomu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwiązań systemowych dotyczących wspierania przez tamtejsze rządy rozwoju i promocji kwalifikowanej turystyki zdrowotnej. W związku z tym UUP na bieżąco analizuje funkcjonowanie branży w innych krajach, starając się m.in. wpłynąć na zwiększenie nakładów na finansowanie tego rodzaju świadczeń czy poprawić pozycję polskiego lecznictwa uzdrowiskowego na rynkach międzynarodowych, korzystając z doświadczeń i rozwiązań innych krajów.

Takie kraje jak Węgry, Czechy, Łotwa, Słowacja, Izrael, Niemcy, Grecja, Hiszpania zajęły się turystyką zdrowotną w sposób systemowy, mogący być dla nas przykładem. Wymienione państwa we właściwy sposób podeszły do lecznictwa uzdrowiskowego, odpowiednio eksponując tę branżę jako istotny element oferty turystycznej.

W Grecji, w 2016 r., powstała The Greece Health Tourism Confederation. W jej skład wchodzą podmioty, a sygnatariuszami są minister turystyki, Uniwersytet Patraski i region Grecja Zachodnia. W założeniu ma to być oficjalna platforma do rozwoju i promocji turystyki zdrowotnej w tym kraju. Z kolei hiszpański rząd dąży do promocji kraju – także jako celu turystyki medycznej – pod marką „Spaincares”. Podaje się, że Hiszpanię odwiedza ok. 100 tys. turystów zdrowotnych w ciągu roku, co daje przychód rzędu 500 mln euro.

Niestety Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie będącym na ścieżce wzrostu rozwoju gospodarczego, który nie zajął się systemowo najpierw badaniem a następnie wspieraniem i rozwojem turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej jako źródła dochodów.

Zdrój Wojciech - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. - jesień

Zdrój Wojciech – Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

__________________
Rozmawiała: Małgorzata Szerfer-Niechaj

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Technologia
Technologia zmienia branżę t...
József Váradi
O obchodach 20 lat działalności na rynku przelotów l...
Wakacje na Zanzibarze
Latem do wyboru mamy wiele kierunków wakacyjnych. Na...
Sezon turystyczny startuje lada moment! Planujesz we...
Perfect SPA Awards 2024
Zorganizowana w warszawskim hotelu Sheraton Grand Wa...