Wyzwaniem dla związku jest zachęcenie lokalnych pracodawcó...