Henryk Drzewiecki

Henryk Drzewiecki – realizujemy wizję piękniejszego świata

Opublikowano: 21 marca 2022

Cieszy nas, że działalność firmy jest wysoko oceniana, o czym świadczy wiele nagród, jakie otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Wśród nich jest prestiżowa ubiegłoroczna statuetka Ekolaur XX-lecia − mówi Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK Sp. z o.o.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie ma już ponad 20-letni staż na lokalnym rynku. Jaki był ten okres i co zaliczyłby pan do najważniejszych działań Zakładu?

Henryk Drzewiecki MZGOK w Koninie działa od 1999 roku, początkowo jako zakład budżetowy miasta Konin, a od kwietnia 2011 roku jako spółka z o.o., której udziałowcami zostało 36 gmin subregionu konińskiego. Dominującym, ponad 99-procentowym udziałem w spółce dysponuje miasto Konin. W latach 2012–2015 za ponad 380 mln zł wybudowano Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz zrekultywowano 14 gminnych składowisk w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”. Realizacja tak ważnej dla subregionu inwestycji pozwoliła na domknięcie systemu zagospodarowania odpadów. Od 2015 roku odpady komunalne z subregionu trafiające do MZGOK są w pełni zagospodarowane w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, w technologii dostosowanej do wymagań konkluzji BAT w zakresie środowiskowym, oraz w Zakładzie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów. W sposób ciągły prowadzimy bieżącą rekultywację na własnym czynnym składowisku MZGOK.

Do nowych przedsięwzięć należy zaliczyć przede wszystkim wdrożenie produkcji certyfikowanego ulepszacza do gleby o handlowej nazwie „Magno Hortis”, wytwarzanego z odpadów zielonych. Rozwój produkcji, poza udoskonaleniem procesu technologicznego, był możliwy dzięki nowemu parkowi maszynowemu. Projekt „Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych – kompostowni” o wartości 3,4 mln zł netto był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami − Instalacje gospodarowania odpadami”.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Jakimi efektami ekologicznymi może się pochwalić MZGOK Sp. z o.o. w Koninie?

Henryk Drzewiecki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie trzykrotnie był uhonorowany przez Polską Izbę Ekologii Ekolaurem. W 2003 roku został doceniony w kategorii „rekultywacja terenów zdegradowanych” za działania proekologiczne na rzecz regionu konińskiego w zakresie gospodarki odpadami. W 2016 roku dostaliśmy nagrodę w kategorii „ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami” za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych. W ostatniej edycji konkursu przyznano nam jubileuszową nagrodę Ekolaur 20-lecia za kompleksową i proekologiczną gospodarkę odpadami.

Warto w tym miejscu wymienić niektóre nasze działania, które szczególnie wpłynęły na wysoką ocenę efektów naszej pracy. W latach 2016−2020 Zakład przyjął i zagospodarował we wszystkich instalacjach blisko milion ton odpadów. Ponad 530 tys. ton strumienia odpadów skierowano do termicznego przekształcenia, uzyskując ponad 275 tys. MWh energii elektrycznej i 830 tys. GJ ciepła użytkowego. Efekt ekologiczny dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, liczony jako masa odpadów przekazana do składowania po procesie termicznego przekształcenia, w odniesieniu do odpadów przyjętych do unieszkodliwienia wynosi rocznie od 0,09 do 0,16 proc. rocznie, przy zakładanych projektowo 15 proc.

W latach 2018−2020 wskaźnik recyklingu sortowni MZGOK wzrósł z 46,89 do 58,75 proc. Z roku na rok następuje znaczący wzrost masy przyjętych odpadów zielonych. W 2020 roku ilość odpadów zielonych zwiększyła się o 37 proc. r/r. Wdrożenie produkcji ulepszacza gleb przyczyniło się do ich skutecznego zagospodarowania i do zmniejszenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu opłat za składowany kompost, niespełniający wymaganych parametrów. Odpady zielone zostały w pełni zagospodarowane, a 30 proc. stanowił nowy produkt, który zgodnie z zawartym porozumieniem wykorzystano na terenie miasta. Trawniki, skwery i klomby miejskie, place wokół szkół i przedszkoli, tereny zielone na osiedlach mieszkaniowych, tereny spółek miejskich oraz jednostek samorządowych mogą korzystać z oferty MZGOK, dbając o estetykę otoczenia. Nasz ekologiczny produkt cieszy się również powodzeniem wśród działkowców.

Dodam, że prawidłowość kompleksowej gospodarki odpadami o charakterze proekologicznym potwierdzają badania monitorujące środowisko. W omawianym okresie nie zanotowano przekroczeń emisji do powietrza wody i gleby.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Czy Zakład włącza się również w edukację społeczną?

Henryk Drzewiecki Oczywiście. Wychodzimy z założenia, że edukacja ekologiczna jest szansą na kształtowanie postaw i poprawę jakości środowiska. W ostatnim czasie działania w tej sferze wzbogaciliśmy o nowe przedsięwzięcia współfinansowane w 50 proc. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014−2020, Oś priorytetowa – środowisko, Działanie – Ochrona przyrody, Poddziałanie – Edukacja ekologiczna. Projekt o wartości ponad 1,5 mln zł obejmował kampanię społeczną, w tym wydanie 8 numerów informatora ekologicznego „Eko-Gmina”, doposażenie ośrodka edukacyjnego o namiot, amfiteatr mobilny i tablice edukacyjne, wykonanie punktów edukacyjnych w 28 lokalizacjach subregionu oraz wdrożenie aplikacji mobilnej informującej mieszkańców o terminie odbioru odpadów i zasadach ich selektywnej zbiórki.

W 2019 roku na obszarach zielonych MZGOK postawiono pasiekę złożoną z 14 uli, a tereny pod liniami wysokiego napięcia obsiano miododajnymi roślinami. Na terenie zakładu zainstalowano hotele dla owadów i domki dla jerzyków. Z kolei w 2020 roku rozpoczęliśmy uprawę traw ozdobnych na potrzeby miasta, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. Ponadto przed budynkiem administracyjno-socjalnym zostałą zainstalowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana energią OZE wytworzoną w ZTUOK.

Czy obecna kondycja spółki oraz nowe potrzeby na rynku zagospodarowania odpadów skłaniają państwa do rozważania kolejnych projektów?

Henryk Drzewiecki Kondycja spółki jest dobra, ale najważniejsze, że mieszkańcy Konina za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku wnoszą do kasy miasta opłaty w wysokości 19 zł od osoby miesięcznie. Od 2022 roku będzie to 20 zł. Jest to jedna z niższych opłat w kraju, a system się bilansuje i nie wymaga ze strony miasta dodatkowych dopłat.

Nasza spółka, nie zmieniając od 2017 roku opłat za przyjęcie odpadów komunalnych, osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Pozwala to planować i podejmować nowe wyzwania inwestycyjne. Znając pojawiające się potrzeby, przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji przedinwestycyjnych, obejmujących opracowanie wstępnego studium wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/preRDF z Odzyskiem Energii dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, Instalacji Kompostowni Pryzmowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie oraz Biogazowni dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Cieszy nas, że działalność firmy jest wysoko oceniana, o czym świadczy wiele przyznanych nam nagród. Wśród nich jest prestiżowa ubiegłoroczna statuetka Ekolaur 20-lecia. Bardzo dziękujemy za uznanie i docenienie wysiłku naszej załogi, która z dużym zaangażowaniem realizuje wizję kompleksowej, proekologicznej gospodarki odpadami, która wiedzie nas do czystszego, piękniejszego świata.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Zdjęcia: archiwum MZGOK sp. z o.o., autor: Szymon Kocioruba


Ile kosztuje kilogram elektrośmieci? Zarób na jesiennych porządkach!

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *