Janusz Fic

Janusz Fic – Dialog z pracownikami sprzyja rozwojowi spółki

Opublikowano: 2 stycznia 2024

Zawsze staramy się szukać konsensusu i optymalnych rozwiązań, akceptowalnych przez zarząd i pracowników. Kluczową sprawą jest wola prowadzenia dialogu i znalezienia kompromisu w duchu wzajemnego zrozumienia. Do tej pory udawało się to prawie zawsze, choć nie zawsze było prosto − mówi Janusz Fic, prezes zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

W październiku odebrał pan z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nagrodę Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Jak czuje się pan jako laureat?

Janusz Fic : Cieszę się bardzo z tej nagrody, w szczególności dlatego, że jest ona przyznawana na wniosek pracowników. To potwierdza co najmniej dobrą współpracę zarządu naszej spółki ze związkami zawodowymi. Budowanie pozytywnych relacji wymaga chęci i wysiłku z obydwu stron i myślę, że nie wychodzi nam to najgorzej, skoro, zdaniem pracowników, zasługujemy na ten tytuł. Przez ostatnie lata mamy naprawdę dobre relacje z pracownikami. Myślę, że to przekłada się także na lepsze zrozumienie kierunków rozwoju spółki i na większe zaangażowanie pracowników w jej działalność, a to przynosi bardzo dobre efekty.

Janusz FIC

Dodam, że Krośnieński Holding Komunalny został nagrodzony certyfikatem „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” już po raz drugi, pierwszy raz w 2018 roku. Dwukrotne wyróżnienie dowodzi, że pozytywne relacje między zarządem spółki, pracownikami i związkami zawodowymi to nie incydent, lecz permanentny stan, który udało nam się wypracować.

Jakie założenia realizowanej polityki kadrowej pozwoliły firmie znaleźć się wśród wyróżnionych podmiotów?

Janusz Fic : Myślę, że wpływ na to wyróżnienie miało kilka aspektów. W pierwszej kolejności jest to koncyliacyjna polityka i otwarcie na konstruktywną dyskusję wewnątrz spółki. Zawsze staramy się szukać konsensusu i optymalnych rozwiązań, akceptowalnych przez zarząd i pracowników. Kluczową sprawą jest wola prowadzenia dialogu i znalezienia kompromisu w duchu wzajemnego zrozumienia. Do tej pory udawało się to prawie zawsze, choć nie zawsze było prosto. Przykładem jest choćby tzw. covidowe cięcie wynagrodzeń, kiedy ograniczyliśmy wypłatę premii dla pracowników. Jednak gdy tylko sytuacja się ustabilizowała, zostało to załodze zrekompensowane.

Czy właściwa polityka kadrowa to stabilny zespół zadowolonych pracowników i większa efektywność pracy?

Janusz Fic : Oczywiście, że tak. Nasza spółka stara się być pracodawcą rzetelnym, uczciwym i dbającym o pracowników. Myślę, że stwarzamy naprawdę dobre warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia przez pracowników kwalifikacji oraz kompetencji. Nie tylko jesteśmy otwarci na ich inicjatywy w tym zakresie, ale wręcz oczekujemy ich. Z inicjatywy zarządu prawie cała kadra kierownicza i zarządzająca ukończyła podyplomowe studia managerskie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymagany wkład finansowy, przypadający na każdego pracownika, został niemal w całości pokryty przez pracodawcę.

Poza tym dbamy o kwestie socjalne, zwiększając rokrocznie pulę środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ponad obowiązkowe odpisy. Cyklicznie organizujemy spotkania integracyjne i wycieczki zakładowe, wspieramy prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, dofinansowujemy aktywności kulturalne, sportowe i rekreacyjne pracowników. Wprowadziliśmy też dodatkowe ubezpieczenie na życie. Składkę w zdecydowanej większości pokrywa pracownikom spółka. Mało tego, od 2015 roku funkcjonuje u nas Pracowniczy Program Emerytalny, w ramach którego odprowadzamy na rzecz każdego pracownika 4 proc. składki od kwoty brutto jego wynagrodzenia, a mamy już uzgodniony wzrost tych składek do 5 proc.

Innym rodzajem wsparcia jest dofinansowanie przejazdów do pracy komunikacją miejską. Na mocy postanowień Układu Zbiorowego Pracy częściowo finansujemy koszt zakupu biletu miesięcznego, co ma dla nas wymiar zarówno propracowniczy, jak i proekologiczny. Nasza polityka kadrowa i oferowane profity są bardzo doceniane przez załogę, co bardzo mnie cieszy, bo zespół zadowolonych pracowników oraz dobra strategia rozwoju to fundament dla prężnej działalności spółki.

Bezwzględnie stwierdzam, że bez zgranego zespołu kompetentnych pracowników, zmotywowanych do pracy, nie byłoby szans na realizację ambitnych przedsięwzięć, jakie mamy na swoim koncie. Zespół, który udało się nam stworzyć w firmie, to nasz potencjał i kapitał, który procentuje i przekłada się na osiągane przez spółkę wyniki.

Jakie inne aspekty zarządzania Holdingiem traktuje pan priorytetowo?

Janusz Fic : Ważne jest planowanie strategiczne, czyli długoterminowy plan działalności dla spółki oraz jego konsekwentna realizacja, nie tylko przez zarząd firmy, ale przez wszystkich pracowników. Staramy się, aby załoga utożsamiała się z tym, czym zajmuje się nasza spółka. Podczas spotkań prezentujemy, co, jak i dlaczego robimy oraz co zamierzamy. Cenimy sobie dyskusję, bo uważamy, że znajomość i zrozumienie planów strategicznych spółki przez pracowników przekłada się na większe zaangażowanie w ich realizację.

Duże znaczenie ma również poszukiwanie i kreowanie optymalnych kierunków rozwoju, a później konsekwentna ich realizacja. Holding jest rozwiązaniem, które istotnie zwiększa nasz potencjał finansowy i kompetencyjny, a to pozwala podejmować duże wyzwania. Kluczową sprawą jest poszukiwanie synergii między prowadzonymi działalnościami. Dobrym przykładem jest wieloetapowy projekt odpadowo-energetyczny, który bazuje na synergii między działalnością odpadową, prowadzoną w ramach Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, i energetyczną − w ramach powstającego na terenie Elektrociepłowni Krosno bloku energetycznego, w którym jako paliwo będą wykorzystywane pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Poza tym, jako spółka, jesteśmy mocno ukierunkowani na aktywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Obiektywnie stwierdzam, że w dużej mierze właśnie pozyskane dotacje determinują nasze działania i plany inwestycyjne. Bez nich realizacja tak ambitnych wyzwań nie byłaby możliwa, a już na pewno nie w takiej skali.

Jak ważne jest proekologiczne podejście do prowadzonej działalności w obszarze gospodarki komunalnej?

Janusz Fic : Działania proekologiczne to jeden z naszych głównych priorytetów. Misją spółki jest praca dla mieszkańców i dla środowiska. Powstała ona w odpowiedzi na kryzys, z jakim spotkaliśmy się na początku działań i inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, kiedy część naszych oponentów próbowała podważać naszą wiarygodność. Tak sprecyzowana misja spółki stała się nie tylko hasłem wizerunkowym, ale celem samym w sobie. Ubrana w konkretne słowa misja spółki przeniosła naszą działalność na zdecydowanie wyższy poziom świadomości ekologicznej pracowników, ale i lokalnej społeczności.

Zarząd spółki z przedstawicielami zakładowej Solidarności. Od lewej Marek Bogaczyk – przewodniczący związku, Zdzisław Sydek – czlonek zarządu i dyrektor ds. finansowych, Janusz Fic – prezes zarządu, Zbigniew Pelczar – zastępca przewodniczącego związku.

Jakie inwestycje są kluczowe dla Krośnieńskiego Holdingu na obecnym etapie rozwoju?

Janusz Fic : Obecnie najważniejszą inwestycją jest budowa bloku energetycznego, w którym paliwem do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej będą pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. To największa inwestycja w historii Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2022 roku i mają zakończyć się jesienią 2024 roku.

Jakie cele stawia pan przed firmą na najbliższe lata?

Janusz Fic : Uruchomienie bloku energetycznego otworzy przed nami kolejne możliwości i będzie kolejnym etapem w naszym projekcie odpadowo-energetycznym. Posiadane nadwyżki energii elektrycznej będziemy wykorzystywać do intensyfikacji działań Krośnieńskiego Klastra Energii, w ramach którego planujemy zaopatrywać w energię elektryczną wszystkie jednostki miejskie oraz popularyzować rozwój elektromobilności w mieście, zwłaszcza w ramach komunikacji miejskiej.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Sławomir Zawadzki
Kryptowaluty stanowią...
SAKANA
Nie istnieje jeden przepis na sukces, każda restaura...
Ciocia Tunia
Dawanie radości dzieciom oraz ich wdzięczność za to...
Żaneta Ściwiarska
Wszystko zaczęło się od moich prób naprawy samej sie...
Węgry
Co warto zwiedzić na Węgrzech? Jaki...